Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Sectricity BV. Op elke offerte en factuur wordt verwezen naar deze voorwaarden. Door aanvaarding van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.
1.3. Door de aanvaarding van deze algemene (verkoop)voorwaarden doet de koper afstand van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door Sectricity BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen (of indien anders vermeld op de offerte), daarna hebben zij louter een informatieve waarde.
2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant.
2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.
2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant.
2.5. Enkel indien de bestelbon uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. De door Sectricity BV opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 • Uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
 • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan Sectricity BV kenbaar zijn gemaakt;
 • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Sectricity BV in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop Sectricity BV weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 • Tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
4.2. Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.
4.3. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per e-mail of aangetekende brief meegedeeld te worden.
4.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Sectricity BV zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.
4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.
4.6. Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van €250. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.
4.7. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Sectricity BV het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.
4.8. Een training, lezing, escape room of aanverwante diensten dienen altijd voor aanvang te worden betaald. Bij niet-betaling voor aanvang van de training kan Sectricity BV deelnemers de toegang tot de sessie ontzeggen of de sessie annuleren.
4.9. Een training, lezing, escape room of aanverwante diensten kunnen alleen kosteloos worden geannuleerd tot 10 dagen voor aanvang hiervan. De annulering moet steeds schriftelijk gebeuren, d.w.z. per e-mail of aangetekende brief. Nadien wordt een annulering steeds als laattijdig beschouwd en blijft de volledige betaling verschuldigd.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. Zowel Sectricity BV als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.
5.2. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per e-mail of aangetekende brief meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.
5.3. Deelname aan trainingen en arrangementen van Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) geschiedt op eigen risico. Sectricity BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens de trainingen of arrangementen.
5.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen Sectricity BV en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming Sectricity BV.
5.5. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het kanton Gent en het gerechtelijk arrondissement Gent.

Aanvullende voorwaarden i.v.m. infrastructuur en diensten

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

1.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
1.2. De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Sectricity BV en/of klanten van Sectricity BV hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.
1.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, auteursrechtelijk beschermd materiaal …
1.4. De door Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) ter beschikking gestelde infrastructuur mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV). Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie. Tegelijkertijd zullen er gerechtelijke stappen opgestart worden.
1.5. Het verspreiden, kopiëren, bewerken, beschikbaar stellen of aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal van Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) zoals video's, e-leermodules, games, muziek, teksten, afbeeldingen, enz. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.
1.6. Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Sectricity BV. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.
1.7. Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam – Unsolicited Commerce E-mail) via de server of een e-mailadres dat beheerd wordt door Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op de server. Bij vaststelling van activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.
1.8. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Sectricity BV als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • Gebruik te maken van onze server voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden, waaronder virussen, trojan horses, enz.;
 • Denial-of-service attacks te lanceren op onze server of voor het lanceren van DoS attacks op andere servers;
 • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijv. CPU gebruik, geheugengebruik, netwerkbronnen, … Bij een dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van het verbruik, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven zal de betrokken account afgesloten worden zonder verdere verwittiging;
 • Poortscans te lanceren op onze servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is, bijvoorbeeld in het kader van een security audit;
 • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV).

1.9. Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) zal bij vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende sancties:

 • De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten;
 • De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen;
 • Additionele kosten en boetes aanrekenen;
 • De betreffende inhoud verwijderen;
 • Alle stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik;
 • Gerechtelijke stappen ondernemen.

Artikel 2. Pentesten en ethical hacking diensten

2.1. De klant geeft Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) en haar medewerkers expliciet toestemming om pentesten en ethical hacking diensten uit te voeren op haar computersystemen en netwerkinfrastructuur door het ondertekenen van de pentesten en ethical hacking dienstenovereenkomst. Hiermee verklaart de klant tevens de volledige eigenaar te zijn van alle computersystemen en netwerkinfrastructuur waarop de diensten worden uitgevoerd en toestemming te hebben van derden die programma's of websites voor de klant hosten, met of zonder directe links naar de computersystemen of netwerkinfrastructuur van de klant.
2.2. De klant zal geen strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen ondernemen of laten ondernemen tegen Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) en haar medewerkers in verband met de uitvoering van de pentesten en ethical hacking diensten.
2.3. Het is de verplichting van de klant om ervoor te zorgen dat de systemen en infrastructuur waarop de pentesten en ethical hacking diensten worden uitgevoerd naar behoren zijn verzekerd tegen de risico's van economische schade. Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor economische schade die door de klant of eventuele contractuele partners van de klant wordt geleden voor, tijdens of na de uitvoering van de pentesten en ethical hacking diensten.
2.4. Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) is niet aansprakelijk voor financiële of reputatieschade, overheidsmaatregelen of regelgeving en andere schadelijke gevolgen die de klant zou lijden als gevolg van een strafrechtelijke of civiele procedure.
2.5. De klant is aansprakelijk voor en zal Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, verliezen, kosten en aansprakelijkheden van derden (inclusief werknemers, aannemers of leveranciers) die voortvloeien uit pentesten en ethical hacking diensten.

Artikel 3. Abonnement- en andere diensten

3.1. Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Sectricity BV aangeboden abonnement- en andere diensten. Dit geldt zowel voor de informatie die door Sectricity BV zelf op de site werd geplaatst als voor informatie afkomstig van de technologie leveranciers (bijv. op hun eigen website).
3.2. Sectricity BV biedt de abonnementen uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van een abonnementsdienst.
3.3. Abonnementsdiensten, e-mail, beveiliging - Sectricity BV (of leveranciers en onderaannemers van Sectricity BV) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbreking of verlies van data gedurende tijdelijke onderbreking van abonnementsdiensten, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen.
3.4. Indien Sectricity BV licenties van derden ter beschikking stelt aan een klant, zullen, voor wat betreft de (licentie)voorwaarden van de desbetreffende derde in de verhouding tussen Sectricity BV en de klant van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Spreek vandaag nog met onze ethische hackers!
E-mail: info@sectricity.com

Bel: België +32 9 298 05 85 of Nederland +31 85 888 16 44

>> Gratis Offerte <<