Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Sectricity (onderdeel van Cyber bvba). Op elke offerte en factuur wordt verwezen naar deze voorwaarden. Door aanvaarding van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.
1.3. Door de aanvaarding van deze algemene (verkoop)voorwaarden doet de koper afstand van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.​

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door Sectricity gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.
2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant.
2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.
2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant.
2.5. Enkel indien de bestelbon uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. De door Sectricity opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 • Uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
 • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan Sectricity kenbaar zijn gemaakt;
 • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Sectricity in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop Sectricity weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 • Tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
4.2. Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.
4.3. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.
4.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Sectricity zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.
4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.
4.6. Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van €250. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.
4.7. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Sectricity het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.
4.8. Het inschrijvingsgeld voor een cursus dient steeds betaald te zijn vóór de aanvang van de cursus. Niet-betaling van het inschrijvingsgeld vóór aanvang van de cursus laat Sectricity toe de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen of de cursus te annuleren.
4.9. Inschrijving voor een cursus kan enkel kosteloos geannuleerd worden tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus. De annulatie dient steeds schriftelijk, dit is per e-mail of aangetekende brief, te gebeuren. Nadien zal een annulatie steeds als laattijdig worden beschouwd en blijft het integrale inschrijvingsgeld verschuldigd.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. Zowel Sectricity als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.
5.2. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.
5.3. Deelname aan trainingen en arrangementen van Sectricity (of Sectricity leveranciers) geschiedt op eigen risico. Sectricity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens de trainingen of arrangementen.
5.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen Sectricity en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming Sectricity.
5.5. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het kanton Gent en het gerechtelijk arrondissement Gent.

Aanvullende voorwaarden i.v.m. infrastructuur en diensten

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

1.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
1.2. De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Sectricity en/of klanten van Sectricity hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.
1.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, auteursrechtelijk beschermd materiaal …
1.4. De door Sectricity (of Sectricity leveranciers) ter beschikking gestelde infrastructuur mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door Sectricity (of Sectricity leveranciers). Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie. Tegelijkertijd zullen er gerechtelijke stappen opgestart worden.
1.5. Het verspreiden, kopiëren, bewerken, beschikbaar stellen of aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal van Sectricity (of leveranciers van Sectricity) zoals video's, e-learningmodules, games, muziek, teksten, afbeeldingen, enz. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.
1.6. Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Sectricity. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.
1.7. Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam – Unsolicited Commerce E-mail) via de server of een e-mailadres dat beheerd wordt door Sectricity (of Sectricity leveranciers) is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op de server. Bij vaststelling van activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.
1.8. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Sectricity als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • Gebruik te maken van onze server voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden, waaronder virussen, trojan horses, enz.;
 • Denial-of-service attacks te lanceren op onze server of voor het lanceren van DoS attacks op andere servers;
 • Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijv. CPU gebruik, geheugengebruik, netwerkbronnen, … Bij een dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van het verbruik, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven zal de betrokken account afgesloten worden zonder verdere verwittiging;
 • Poortscans te lanceren op onze servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is, bijvoorbeeld in het kader van een security audit;
 • De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Sectricity (of Sectricity leveranciers).

1.9. Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Sectricity zal bij vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende sancties:

 • De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten;
 • De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen;
 • Additionele kosten en boetes aanrekenen;
 • De betreffende inhoud verwijderen;
 • Alle stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik;
 • Gerechtelijke stappen ondernemen.

Artikel 2. Abonnement- en andere diensten

2.1. Sectricity kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Sectricity aangeboden abonnement- en andere diensten. Dit geldt zowel voor de informatie die door Sectricity zelf op de site werd geplaatst als voor informatie afkomstig van de technologie vendoren (bijv. op hun eigen website).
2.2. Sectricity biedt de abonnementen uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Sectricity kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van een abonnementsdienst.
2.3. Abonnementsdiensten, e-mail, beveiliging - Sectricity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid van abonnementsdiensten, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen.
2.4. Indien Sectricity licenties van derden ter beschikking stelt aan een klant, zullen, voor wat betreft de (licentie)voorwaarden van de desbetreffende derde in de verhouding tussen Sectricity en de klant van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden.